Hợp đồng đại lý

Hợp đồng đại lý

Cập nhật lúc 17:00:00, 11/07/2018
HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ
Hai bên thống nhất hợp tác trên cơ sở liên kết phát triển thế mạnh của mỗi bên cùng nhau tiến hành khai thác nguồn khách hàng, tổ chức các chương trình tour du lịch nội địa, du lịch nước ngoài (outbound). Sau đây là mẫu hợp đồng nguyên tắc hợp tác với công ty chúng tôi, mời quý đại lý tham khảo

 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tư do - Hạnh phúc
---------------****-----------------

 
HỢP ĐỒNG  HỢP TÁC LIÊN KẾT ĐẠI LÝ
Số: ………./DLV-HĐLK-2017

Hôm nay, ngày     tháng     năm 2016, tại  ......................, đại diện 02 bên gồm có:
 

BÊN A: .............................................................................................................

Do Ông: ..............................................        -  Chức vụ: .......................... làm đại diện
       
Địa chỉ: 
Điện thoại:                                                    - Fax: 
Email: .............................................. 
Website: .............................................. 
Mã số thuế: ..............................  -  Giấy phép Lữ hành quốc tế:.............................................. 

BÊN B:  .............................................................................................................

Do Ông: .........................................................................................
Địa chỉ: .........................................................................................
Điện thoại: ............................              * Fax : ...........................
Email: .........................................
Website: .........................................
Tài khoản: ..............................................................................................
Mã số thuế: ....................................................................................................

Sau khi bàn bạc trao đổi, hai bên cùng thống nhất ký kết HỢP ĐỒNG HỢP TÁC LIÊN KẾT ĐẠI LÝ DU LỊCH với các điều khoản cụ thể như sau:

ĐIỀU I: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG 

Hai bên thống nhất hợp tác trên cơ sở tận dụng, liên kết phát triển thế mạnh của mỗi bên cùng nhau tiến hành khai thác nguồn khách hàng, tổ chức các chương trình tour du lịch nội địa (domestic), du lịch nước ngoài (outbound), và đón khách du lịch nước ngoài vào Việt Nam (inbound) trên tinh thần đôi bên cùng có lợi, đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau phù hợp với tôn chỉ hoạt động của mỗi bên và quy định của pháp luật.
Nội dung hợp tác như sau: Theo định kỳ hàng tháng, bên A sẽ gửi cho bên B Lịch khởi hành (có ghi rõ ngày khởi hành), Chương trình tour (có ghi rõ chất lượng dịch vụ, giá, các khoản thuế và điều kiện nhận khách) để bên B trực tiếp bán cho khách hàng, sau đó chuyển giao số lượng khách, tiền bán Tour đã bán được cho bên A để hưởng hoa hồng (%). 

ĐIỀU II:  HOA HỒNG

Hai bên thống nhất mức hoa hồng tùy theo từng tour (có liệt kê rõ trong Lịch khởi hành gửi định kỳ cho đại lý)

ĐIỀU III:  PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

Hai bên thống nhất việc thanh toán tiền bán Tour và hoa hồng như sau: Ngay khi Bên B gửi chuyển giao cho Bên A (được bên A xác nhận bằng Email, tin nhắn, chat online) và thanh toán 50% tiền Tour bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Trước ngày khởi hành 7 ngày Bên B chuyển hết tiền còn lại cho Bên A thì Bên A trích tiền hoa hồng trực tiếp cho Bên B.

 
ĐIỀU IV: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI CỦA MỖI BÊN

 
1. Trách nhiệm và quyền lợi  của bên A

- Bên A cung cấp cho bên B đầy đủ các thông tin về chương trình, giá cả các dịch vụ  qua skype, email.
- Bên A cam kết thực hiện đúng quy trình giao và nhận khách  (mail , fax chuyển giao, xác nhận giữ chỗ, thanh toán ).
- Bên A có trách nhiệm thực hiện dịch vụ cho đoàn khách của Bên B theo booking  đặt chỗ của bên B . 
- Bên A sẽ huấn luyện cho nhân viên Bên B để thực hiện các công việc book tour được thành thạo đạt yêu cầu của Bên A. 
- Trong trường hợp Bên B không  thanh toán đủ tiền Tour trước ngày khởi hành, bên A có quyền ngưng book Tour cho Bên B. 
- Hàng tháng bên A sẽ gửi chương trình tour và giá bán, hoa hồng cho bên B để triển khai bán đúng theo thỏa thuận. (Kèm theo bảng phụ lục lịch khởi hành và giá hoa hồng ).
- Bên A sẽ trích hoa hồng (%) cụ thể cho Bên B theo từng tuyến/khách đi tour nội địa và  quốc tế.
- Đối với khách đoàn (nội địa và quốc tế) bên A sẽ thực hiện chương trình tour theo thoả thuận với thương hiệu của Bên B& bên A sẽ là bên điều hành dịch vụ tour.  Về xuất hóa đơn VAT thì tùy tình hình thực tế mà 2 bên sẽ thỏa thuận để đưa ra phương án thống nhất theo từng tour.
- Khi có chương trình khuyến mãi mới, quảng cáo bên A sẽ cung cấp cho bên B đầy đủ thông tin , ấn phẩm , brochure …
- Khi có thay đổi về nội dung chương trình tour hoặc giá bên A sẽ cung cấp ngay cho bên B để điều chỉnh.
- Bên A có quyền tổ chức chương trình tour theo đặc thù riêng của công ty và linh hoạt phù hợp điều kiện khách quan (thời tiết, đường xá, thời gian ….) 
- Bên A cam kết thực hiện đầy đủ chương trình, ngoại trừ nguyên nhân bất khả kháng (do thiên tai, khủng bố, chiến tranh, hỏa hoạn, đường xá hư hỏng, hàng không hoãn hủy chuyến bay…).
- Nếu khách hàng yêu cầu giao phiếu thu, hóa đơn ngoài phạm vị Tp.HCM, bên A sẽ chịu trách nhiệm gởi qua đường Bưu điện (phí do bên B thanh toán).

 
2. Trách nhiệm và quyền lợi của bên B

- Bên B đặt tour qua hệ thống E.mail, Chat online, nhắn tin.
- Bên B có trách nhiệm bắt buộc phải kiếm tra tình trạng chỗ trước khi nhận khách.
- Bên B có nhiệm vụ cung cấp danh sách (Họ và tên, số CMND, passport, số điện thoại liên hệ) chính xác cho bên A qua: E.mail, fax, nhắn tin, chat online. Bên A sẽ không chịu trách nhiệm sai thông tin qua việc tiếp nhận điện thoại), nếu bên B chưa gởi danh sách cho Bên A  thì được xem như chưa chính thức xác nhận (đặt chỗ ).
- Bên B cam kết thực hiện đúng quy trình giao và nhận khách  (mail , fax chuyển giao, xác nhận giữ chỗ, thanh toán ).
- Khi Bên B đặt tour cho bên A: bên B tìm hiểu kỹ các điều kiện cơ bản, qui định của từng tour trước khi yêu cầu bên A book tour. 
- Bên B đồng ý thống nhất bán chương trình, giá cả với bên A (đối với khách hàng mua  tour lại của bên A) Bên B hoàn toàn chịu mọi khiếu nại của khách hàng nếu bán tour không đúng với chương trình và giá cả thống nhất với bên A.
- Bên B phải thông báo trước những yêu cầu của khách hàng và những điều khoản bên B thống nhất phục vụ thêm khách hàng , để bên A chuẩn bị phuc vụ chu đáo hơn .
- Thanh toán đầy đủ các khoản chi phí theo Hợp đồng này.
- Bên B được hưởng thêm Hoa Hồng vào đầu tháng sau khi bên B có tổng lượng khách trong tháng trên 5 khách (theo bảng đính kèm).
- Bên B được thể hiện trên bảng hiệu, chương trình tour, ấn phẩm logo của Lữ Hành Việt và bên B trên tinh thần liên kết quảng bá thương hiệu hai bên .
- Những giao dịch khác hoặc sử dụng thương hiệu Lữ Hành Việt ngoài phạm vi hợp đồng chưa được sự đồng ý của Lữ Hành Việt bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm và hợp đồng đơn phương chấm dứt. 
 

ĐIỀU V: THỎA THUẬN KHÁC

1. Hai bên thống nhất người đại diện chịu trách nhiệm hai bên khi thực hiện hợp đồng như sau:
- Đại diện bên A chịu trách nhiệm confirm book tour cho Bên A là ..........................
        Skype: .........................................
        Email : .........................................
- Đại diện bên B chịu trách nhiệm book tour cho Bên A là Ông/Bà: .........................
        Skype: .........................................
        Email : .........................................

2. Hai bên thống nhất trách nhiệm khi hoãn, đổi, hủy tour như sau:
- Trước khi bên B thanh toán tiền bán tour cho bên A mà khách hàng hoãn, đổi, hủy tour thì bên B chịu trách nhiệm giải quyết với khách hàng, bên A không có trách nhiệm gì;
- Sau khi bên B thanh toán tiền bán tour cho bên A mà khách hàng hoãn, đổi, hủy tour thì bên A chịu trách nhiệm giải quyết với khách hàng, bên B không có trách nhiệm gì;

 
ĐIỀU VI: SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

Khi xảy ra các trường hợp bất khả kháng phát sinh như : Thiên tai, đại dịch bệnh, hỏa hoạn, đình công, chiến tranh, bạo loạn.... thì các bên không phải chịu trách nhiệm  theo thỏa thuận. Tuy nhiên hai bên cùng có trách nhiệm để tìm ra phương án tốt nhất để giải quyết, khắc phục những thiệt hại (nếu có) nhằm tiếp tục thực hiện hợp đồng này.

 
ĐIỀU VI: HAI BÊN CÙNG CAM KẾT THỰC HIỆN

- Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh đúng nội dung hợp đồng với các điều khoản đã ký trên tinh thần hợp tác hai bên cùng có lợi.
- Trường hợp có tranh chấp hoặc vi phạm hợp đồng hai bên cùng nhau bàn bạc thương lượng trên tinh thần đoàn kết, nếu không giải quyết được thì yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
- Hợp đồng  gồm 04 trang, được lập thành 04 bản, có giá trị pháp lý như nhau có hiệu lực kể từ ngày ký. Mỗi bên giữ 02 bản và có hiệu lực 01 năm kể từ ngày ký. Tự động gia hạn 01 năm trong trường hợp không có bên nào đề nghị rút văn bản trước 30 ngày so với ngày hết hạn hợp đồng.


                 ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                                                                      ĐẠI DIỆN BÊN B


Share
Các dịch vụ khác
X

ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Đăng nhập hoặc đăng ký
Email
Mật khẩu